Categories
Articles Misc Outside Finland Travel

In Pursuit of the Northern Lights: The Ultimate Guide to a Breathtaking Experience


The Northern Lights, also known as Aurora Borealis, are an awe-inspiring natural phenomenon that has captivated travelers worldwide. In this guide, we unveil top travel destinations and experiences for those seeking the ultimate Northern Lights spectacle.

Top Destinations for Viewing the Northern Lights

 • Tromsø, Norway: Situated ideally for Northern Lights viewing, Tromsø offers spectacular sightings, especially during autumn and winter months. The city hosts numerous guided tours and activities aimed at providing an unforgettable experience of this celestial wonder. Additionally, Tromsø’s surrounding areas offer numerous secluded spots for light-pollution-free observation.
 • Abisko, Sweden: Known for its clear skies and minimal light pollution, Abisko National Park is a prime location to admire the ethereal display. At the heart of the park lies the Aurora Sky Station, one of the world’s premier observation points. The elevated station offers mesmerizing panoramic views of the Northern Lights.

 • Rovaniemi, Finland: Recognized as the home of Santa Claus and a top destination for Northern Lights viewing, Rovaniemi in Lapland provides excellent sightings, particularly during November and February. The city boasts several spas and glass igloos, offering a unique and comfortable setting to marvel at the sky’s spectacle. Guided tours are also available, where experts share the best observation spots and photography tips.
 • Reykjavik, Iceland: While the Icelandic capital offers Northern Lights views, it’s recommended to venture slightly outside the city to reduce light pollution and enhance visibility. Thingvellir National Park, an hour’s drive from Reykjavik and a UNESCO World Heritage site, provides a scenic and tranquil setting for light-watching.

Unique Northern Lights Experiences

Observing the Northern Lights can be more than just sky-gazing. Here are some exceptional experiences to make your trip unforgettable:

 • Glass Igloo Stay: Several hotels offer glass igloo accommodations, allowing you to watch the Northern Lights from the comfort of your bed. This privileged view of the sky lets you revel in the spectacle without braving the cold outdoors.
 • Guided Tours: Led by a professional guide, you can discover the best viewing spots and learn about the captivating phenomenon. Additionally, guides can offer photography tips to help capture your unique experience.
 • Husky Sled Rides: Imagine being on a sled pulled by huskies while the Northern Lights dance above – a romantic, adventurous, and breathtaking combination that enhances your Northern Lights experience.

Travel Tips for Northern Lights Chasers

To optimize your chances of witnessing the Northern Lights, consider the next travelling tips:

 • Weather Forecast: Check the weather, especially cloud cover and any reported Aurora Borealis sightings. Clear skies enhance viewing opportunities. Several websites and apps offer specific Northern Lights predictions to help plan your observation times.
 • Darkness Matters: Light pollution can hinder visibility, so seek out dark, isolated spots like national parks. A short distance from urban areas can greatly improve your viewing experience.
 • Night Vigil: The Northern Lights are often most vivid late at night or early in the morning when darkness heightens visibility and color intensity. Stay awake and keep an eye on the sky for a potentially unforgettable sight.
 • Be Patient: Remember that the Northern Lights are unpredictable. Their appearance can’t be guaranteed.

Entertainment for Aurora Enthusiasts

While waiting for nature’s light show, consider these entertainment options: read a book, listen to music, play card games with fellow enthusiasts, or practice night photography. If you enjoy online entertainment, consider the GetLucky online casino for some excitement during the wait. Play your favorite games for an exciting and rewarding wait. However, don’t forget to immerse yourself in the surrounding nature and remain vigilant for the Northern Lights.

Categories
Articles Misc

Sweden gets to Women’s Football World Cup Semifinal, but gets beaten by Spain

In a dramatic last 10 minutes of the game, where Sweden was able to equalize 1-1 but Spain scored the definitive goal one minute later, the Scandinavian team could not reach the final.

This is the first time for Spain to play a women’s World Cup soccer final in their whole history (men team achieved the victory once in South Africa World Cup).

Categories
Articles Misc

Rahapelien etiikka: Kysymyksiä ja vastauksia

Rahapelit, monimutkainen ja jännittävä osa ihmiskunnan kulttuurista perintöä, ovat olleet olemassa jo tuhansia vuosia. Nykyajan rahapelien muodot, kuten perinteiset kasinot ja suomalaiset nettikasinot ilman rekisteröitymistä, jatkavat tätä pitkää perinnettä tuoden mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Tämä ajanviettomuoto on kuitenkin aina aiheuttanut syvällisiä eettisiä haasteita. Ne ulottuvat yksilöllisistä moraalisista kysymyksistä aina laajempiin yhteiskunnallisiin implikaatioihin.

Vaikka rahapelit tarjoavat viihdettä ja taloudellista hyötyä, ne voivat myös johtaa riippuvuuteen, sosiaaliseen syrjäytymiseen ja taloudellisiin ongelmiin. Lisäksi nopea teknologinen kehitys, kuten nettikasinoiden yleistyminen, asettaa uusia kysymyksiä pelialan eettisyydestä. Tässä artikkelissa tarkastellaan keskeisiä kysymyksiä ja vastauksia, jotka liittyvät rahapelien eettisiin näkökulmiin.

 

Onko rahapelaaminen eettisesti hyväksyttävää?

Rahapelaamisen eettinen hyväksyttävyys on subjektiivinen kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Jotkut pitävät rahapelejä harmittomana ajanviettona, sosiaalisena kokemuksena, joka tarjoaa jännitystä ja mahdollisuuden taloudelliseen voittoon. Toisaalta, on niitä, jotka näkevät rahapelaamisen potentiaalisena riippuvuuden aiheuttajana, joka voi johtaa taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, kuten perheiden hajoamiseen ja työpaikan menettämiseen. Eettisestä näkökulmasta on tärkeää, että rahapelaaminen toteutetaan vastuullisesti. Vastuullinen pelaaminen merkitsee itsekontrollia, pelibudjetin hallintaa ja pelitaukojen pitämistä tarpeen mukaan.

Miten rahapelien operaattorit voivat toimia eettisesti?

Rahapelioperaattorit ovat avainasemassa rahapelaamisen eettisten kysymysten ratkaisemisessa. Heidän tulee noudattaa alaa koskevia lakeja ja säädöksiä, mutta myös mennä niitä pidemmälle ja ottaa käyttöön käytänteitä, jotka edistävät vastuullista pelaamista. Tällaisia käytänteitä voivat olla pelaajille suunnatut tiedotuskampanjat vastuullisen pelaamisen merkityksestä, tehokkaat mekanismit pelaamisen rajoittamiseksi tarvittaessa, ja tuki rahapeliongelmaisten hoidolle ja kuntoutukselle. Tämän lisäksi eettisesti toimivat operaattorit huolehtivat siitä, että heidän toimintansa on avointa ja läpinäkyvää.

Rahapelaamisen sääntely Suomessa

Suomen rahapelilainsäädäntö ja -sääntely poikkeavat monista muista maista. Suomessa rahapelitoiminta on valtion monopoli, jota hallinnoi Veikkaus Oy. Tämä malli on kehitetty takaamaan, että pelitoiminta tapahtuu vastuullisesti ja sen tuotot ohjataan takaisin yhteiskuntaan, tukemaan esimerkiksi urheilua, taidetta ja tiedettä.

Suomessa asuvat henkilöt voivat vapaasti osallistua Veikkauksen tarjoamiin peleihin, mukaan lukien lotto, urheiluvedonlyönti, rahapeliautomaatit ja kasinopelit. Veikkauksen palvelut ovat saatavilla sekä fyysisissä toimipisteissä että Veikkauksen verkkosivuilla. Suomalaiset voivat myös pelata ulkomaisilla nettikasinoilla, mutta ne toimivat maassamme harmaalla alueella, koska ne eivät ole Veikkauksen valvonnassa.

Sääntelyn näkökulmasta nettikasinot ovat haastavia, sillä ne eivät teknisesti sijaitse Suomessa, ja niiden toimintaa on siksi vaikea valvoa. Suomen rahapelisääntely on saanut kritiikkiä niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Kritiikki kohdistuu usein monopoliasemaan ja sen aiheuttamiin haasteisiin, kuten pelihaittojen ehkäisemiseen ja ulkomaisten nettikasinoiden toimintaan. Monet toivovatkin sääntelyn uudistamista vastaamaan paremmin nykyajan haasteita.

Minkälaisia eettisiä haasteita rahapelien sääntely tuo?

Rahapelien sääntely on monitahoinen haaste, joka tuo mukanaan monia eettisiä kysymyksiä. Sääntelyn tavoitteena on tasapainottaa monia eri tekijöitä, kuten taloudelliset edut, pelaajien suojelu ja yhteiskunnallinen hyvä. Tämä tasapainoilu tuo mukanaan eettisiä kysymyksiä. Esimerkiksi, kuinka paljon rajoituksia tulisi asettaa rahapelaamiselle turvallisuuden nimissä? Missä määrin yksilön vapautta tulisi kunnioittaa? Sääntelyn tulisi kunnioittaa pelaajien oikeuksia ja samalla suojella heitä mahdollisilta haitoilta.

Lopuksi


Rahapelien etiikka on monitahoinen kysymys, joka vaatii huomioita eri sidosryhmiltä – pelaajilta, operaattoreilta, lainsäätäjiltä ja yleisöltä. On tärkeää, että nämä ryhmät jatkavat eettisten kysymysten tarkastelua ja pyrkivät löytämään tasapainon eri etujen välillä. Yksi asia on kuitenkin varma: rahapelien tulisi tuottaa enemmän iloa ja hyötyä kuin haittaa. Vain silloin voimme sanoa, että rahapelit ovat sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta hyväksyttäviä.

Categories
Articles Misc

Online-rahapelien tulevaisuus Pohjoismaissa

Online-rahapelit ovat merkittävä osa Pohjoismaista pelikulttuuria ja niiden suosio on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Rahapelit, erityisesti online-muodossa, muodostavat merkittävän osan Pohjoismaiden viihdeteollisuudesta ja vaikuttavat myös laajemmin yhteiskuntaan ja talouteen. Suosituimmat online-rahapelit, kuten kasinopelit, vedonlyönti ja lotto, vetävät puoleensa miljoonia pelaajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta, ja ala kehittyy jatkuvasti teknologian ja lainsäädännön muutosten myötä. Tämän aiheen tarkasteleminen on tärkeää monista syistä. Ensinnäkin, se auttaa ymmärtämään paremmin rahapelaamisen roolia Pohjoismaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Toiseksi, se tarjoaa tietoa siitä, miten teknologia ja lainsäädäntö vaikuttavat rahapelaamiseen ja sen kehitykseen. Kolmanneksi, se tuo esille online-rahapelien sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset sekä mahdolliset riskit, kuten peliriippuvuuden. Kaiken kaikkiaan, tämä aihe tarjoaa kiinnostavan näkökulman Pohjoismaiseen viihdeteollisuuteen ja digitaaliseen kulttuuriin.

Online-rahapelien nykytilanne Pohjoismaissa

Online-rahapelien nykytilanne Pohjoismaissa on erittäin dynaaminen. Jokaisessa maassa, olipa kyseessä sitten Suomi, Ruotsi, Norja tai Tanska, rahapelilainsäädäntö on erilainen. Suomessa valtion omistama Veikkaus hallitsee online-rahapelimarkkinoita, kun taas Ruotsissa ja Tanskassa on siirrytty lisenssijärjestelmään, jossa useat yritykset kilpailevat pelaajista. Norjassa rahapelaaminen on ollut tiukasti rajoitettua, mutta viime aikoina myös Norjassa on herätty online-pelaamisen mahdollisuuksiin. Kiinnostava trendi Pohjoismaissa on talleta ja pelaa ilman rekisteröintiä -malli, joka mahdollistaa sujuvan ja nopean pääsyn pelien pariin ilman monimutkaisia rekisteröintiprosesseja.

Pohjoismaissa suosituimpia online-rahapelejä ovat kasinopelit, vedonlyönti ja lotto. Muiden maiden tapaan myös Pohjoismaissa e-urheilu ja sen ympärille rakentuva vedonlyönti on nouseva trendi. Pohjoismaisten rahapeliyhtiöiden rooli ei rajoitu pelkästään pelitarjonnan järjestämiseen. Ne ovat merkittäviä toimijoita niin kansallisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Lisäksi ne ovat keskeisiä vaikuttajia yhteiskunnassa, sillä ne tukevat merkittävästi esimerkiksi urheilua ja kulttuuria pelituotoillaan. On tärkeää huomata, että vaikka rahapelien pelaaminen voi olla viihdyttävää ja jännittävää, se voi myös johtaa ongelmiin, kuten peliriippuvuuteen, ja tässä pohjoismaiset rahapeliyhtiöt näyttelevät tärkeää roolia ongelmapelaamisen ehkäisyssä ja hoidossa.

Teknologian vaikutus online-rahapeleihin Pohjoismaissa

Teknologian kehitys on vaikuttanut merkittävästi online-rahapelien muotoon ja suosioon Pohjoismaissa. Erityisesti mobiilipelaaminen on muuttanut tapaa, jolla ihmiset osallistuvat rahapeleihin. Älypuhelinten ja tablettien yleistymisen myötä pelaajat voivat pelata missä ja milloin tahansa, mikä on lisännyt pelaamisen määrää ja tehnyt siitä entistä sosiaalisempaa. Lisäksi sovellusten ja mobiilisivustojen kehittyminen on parantanut käyttökokemusta ja houkutellut uusia pelaajia alalle.

Myös uudet teknologiat, kuten tekoäly ja virtuaalitodellisuus, muuttavat rahapelaamista. Tekoälyä hyödynnetään jo nyt esimerkiksi pelistrategioiden kehittämisessä, pelaajien käyttäytymisen analysoinnissa ja personoidun pelikokemuksen luomisessa. Virtuaalitodellisuus puolestaan avaa uusia mahdollisuuksia immersiivisen pelikokemuksen luomiseen. Vaikka nämä teknologiat ovat vielä suhteellisen uusia rahapelien kontekstissa, ne tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Teknologian kehitys ei kuitenkaan tuo pelkästään positiivisia muutoksia. Esimerkiksi mobiilipelaamisen helppous voi lisätä peliriippuvuuden riskiä ja uusien teknologioiden käyttöönotto tuo mukanaan myös uusia eettisiä ja turvallisuusongelmia. Siksi on tärkeää, että teknologian kehitystä seurataan aktiivisesti ja pyritään löytämään tasapaino innovaatioiden ja vastuullisen pelaamisen välillä.

Online-rahapelien sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Pohjoismaissa

Online-rahapelit ovat olleet merkittävä taloudellinen tekijä Pohjoismaissa, luoden uusia työpaikkoja ja tarjoten huomattavia tuloja sekä verotuloja. Esimerkiksi, Suomessa ja Norjassa, valtiolliset rahapeliyhtiöt hallitsevat markkinoita ja kanavoivat suurimman osan voitoista takaisin yhteiskuntaan, tukien kulttuuria, urheilua ja muita sosiaalisia hankkeita. Ruotsissa ja Tanskassa, missä rahapeliala on avoimempi, useat yksityiset yritykset kilpailevat markkinoista, edistäen taloudellista kilpailua ja innovaatiota.

Sosiaalisesti online-rahapelit tarjoavat viihdettä ja mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ne tuovat jännitystä arkeen ja tarjoavat mahdollisuuden yhteisöllisyyteen, kun ihmiset kokoontuvat seuraamaan suuria urheilutapahtumia tai osallistumaan online-pokeriturnauksiin.

Toisaalta, online-rahapelit ovat myös tuoneet mukanaan haasteita, kuten peliriippuvuuden. Rahapeliongelmat voivat aiheuttaa vakavia henkilökohtaisia, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, kuten velkaantumista, työ- ja perheongelmia sekä mielenterveysongelmia. Pohjoismaissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota peliriippuvuuden ehkäisyyn. Rahapelilainsäädännöt sisältävät usein määräyksiä pelaajien suojelusta, kuten rajoituksia mainontaan ja vaatimuksia pelaajien itse asettamille pelirajoille. Lisäksi on olemassa monia järjestöjä ja palveluja, jotka tarjoavat tukea ja neuvontaa peliongelmista kärsiville.

online-rahapelit ovat myös tuoneet mukanaan haasteita, kuten peliriippuvuuden. Rahapeliongelmat voivat aiheuttaa vakavia henkilökohtaisia, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, kuten velkaantumista, työ- ja perheongelmia sekä mielenterveysongelmia. Pohjoismaissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota peliriippuvuuden ehkäisyyn. Rahapelilainsäädännöt sisältävät usein määräyksiä pelaajien suojelusta, kuten rajoituksia mainontaan ja vaatimuksia pelaajien itse asettamille pelirajoille. Lisäksi on olemassa monia järjestöjä ja palveluja, jotka tarjoavat tukea ja neuvontaa peliongelmista kärsiville.

Online-rahapelien tulevaisuuden näkymät Pohjoismaissa

Online-rahapelien ala on Pohjoismaissa jatkuvassa kasvussa ja sen odotetaan edelleen vahvistuvan lähitulevaisuudessa. Erityisesti mobiilipelaamisen suosio on räjähtänyt viime vuosina, ja tämän trendin uskotaan vain jatkuvan, kun teknologia kehittyy ja internet-yhteydet paranevat. Virtuaalitodellisuus ja tekoäly ovat myös muuttamassa online-rahapelien kenttää, tarjoamalla entistä immersiivisempiä ja personoidumpia pelikokemuksia.

Mobiililaitteiden yleistyminen on tehnyt rahapeleistä helposti saatavilla olevia missä tahansa ja milloin tahansa, mikä on laajentanut pelien potentiaalista käyttäjäkuntaa. Virtuaalitodellisuuden ja tekoälyn avulla voidaan luoda entistä mukaansatempaavampia pelikokemuksia, jotka voivat houkutella uusia pelaajia ja pitää nykyiset pelaajat sitoutuneina.

Kuitenkin nämä teknologiset kehitykset tuovat mukanaan myös uusia haasteita ja eettisiä kysymyksiä. Esimerkiksi, miten varmistetaan, että pelit ovat reiluja ja läpinäkyviä, kun ne ovat yhä enemmän tekoälyn ohjaamia? Miten voidaan suojella pelaajia mahdollisilta yksityisyyden loukkauksilta, kun he osallistuvat virtuaalitodellisuuspeleihin? Miten estetään alaikäisten pääsy aikuisille suunnattuihin rahapeleihin mobiililaitteilla?

Nämä ovat kysymyksiä, jotka tulevat todennäköisesti ohjaamaan tulevia lainsäädännöllisiä muutoksia Pohjoismaissa. Lainsäädäntö joutuu tasapainoilemaan kuluttajansuojan, yksityisyyden suojan ja oikeuden vapaaseen kilpailuun välillä. On todennäköistä, että tulevaisuudessa nähdään tiukempaa sääntelyä liittyen esimerkiksi pelaajien tunnistamiseen, pelirajoitusten asettamiseen ja pelien reiluuteen ja läpinäkyvyyteen.

Näemme jo merkkejä siitä, että Pohjoismaat ovat ottamassa tätä haastetta vakavasti. Esimerkiksi Ruotsi ja Tanska ovat viime vuosina tiukentaneet rahapelilainsäädäntöään lisätäkseen pelaajien suojelua. Suomessa ja Norjassa, missä valtio hallitsee rahapelialaa, on käyty keskustelua siitä, pitäisikö markkinat avata kilpailulle vai pitäisikö valtion pitää tiukkaa otetta rahapelitoiminnasta turvatakseen pelien eettisyyden ja vähentääkseen pelihaittoja.

online-rahapelien tulevaisuus Pohjoismaissa näyttää lupaavalta, mutta täynnä haasteita. Teknologian kehitys avaa uusia mahdollisuuksia, mutta tuo mukanaan myös uusia eettisiä ja lainsäädännöllisiä kysymyksiä. On tärkeää, että näihin haasteisiin puututaan ajoissa ja tehokkaasti, jotta online-rahapelit voivat jatkaa positiivista rooliaan Pohjoismaissa.

Johtopäätökset

Yhteenvetona voidaan sanoa, että online-rahapelit ovat saavuttaneet merkittävän aseman Pohjoismaisessa kulttuurissa. Ne ovat tuoneet uuden ulottuvuuden vapaa-ajan viettoon, mutta myös tuoneet mukanaan sosiaalisia ja taloudellisia haasteita. Jatkuvasti kehittyvä teknologia luo uusia mahdollisuuksia, mutta samalla se edellyttää yhteiskunnalta jatkuvaa valppautta ja kykyä reagoida muuttuvaan tilanteeseen. Online-rahapelien tulevaisuuden tutkimus Pohjoismaissa on tarpeen ja se voi keskittyä eri aiheisiin. Teknologian kehityksen seuranta ja sen vaikutusten arviointi on yksi tärkeä alue, johon myös SuomiTimes, suomalainen uutissivusto, kiinnittää huomiota. Myös peliriippuvuuden ehkäisyyn ja hoitoon liittyvät kysymykset ansaitsevat jatkuvaa huomiota. Lisäksi lainsäädännön kehityksen ja sen vaikutusten seuranta on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että online-rahapelaaminen on sekä reilua että turvallista kaikille osallistujille.

Categories
Articles Misc

Ineos Grenadier Highest Spending Tour De France Team 

As the Tour de France begins to heat up, The Sports Daily have a had a look at which teams are spending the most this year.

For full story: https://thesportsdaily.com/news/tour-de-france-2023-budgets-ineos-grenadier-leads-top-5-highest-spending-cycling-teams/

Top Five Highest Spending Tour De France Teams
1. Ineos Grenadier — $55 Million
Owned by Sir Jim Ratcliffe, Team Ineos has been one of the most successful teams in the last 10 years, capturing 6 titles since 2013.

Ratcliffe has a net worth of $20.6 billion and has always provided his team with a top-2 budget.

The estimated budget in 2023 is said to be around $55 million.

2. Quick-Step — $38 Million
The second highest budget is Soudal Quick-Step.

Owned by multi-billionaire Zdenek Bakala, Quick-Step has been one of the most successful teams in the sport, winning multiple national and world championships over the last two decades.

In 2006, the team won their first yellow jersey under Tom Boonen.

3. Jumbo-Visma — $29 Million
While the funding from the Koninklijke Jumbo Food Groep will end in 2024, Jumbo-Visma is one of the oldest cycling teams dating back to 1984.

Since the formation of the team, Jumbo-Visma has entered every Tour de France since 1984.

The team won their first yellow jersey in 2022 under Jonas Vingegaard.

4. UAE Team Emirates — $22 Million
The UAE Team Emirates is funded by the state-owned aviation company Emirates which made $3 billion in profit on $32.6 billion in revenue last year.

The team is highly invested in, as they won two back-to-back Tour de France titles in 2020 and 2021.

5. Bahrain Victorious — $22 Million
Only founded in 2017, Bahrain Victorious has the fifth-highest budget in 2023 at $22 million.

While they have yet to win a Tour de France title, they’ve finished inside the top 45 since being founded.

In the last three years, Bahrain Victorious has finished just outside the podium with a 4th place (2020), 9th place (2021), and 14th place (2022).

Categories
Articles Misc

Nettikasinolle vai kivijalkakasinolle: Millaisia etuja casino netissä tarjoaa?

Nettikasinot ja fyysiset kasinot tarjoavat erilaisia pelikokemuksia, ja niiden välillä valinta riippuu pitkälti pelaajan henkilökohtaisista mieltymyksistä ja tarpeista. Suomessa maailmanluokan kasinoita on vain kaksi; Casino Helsinki ja Casino Tampere. Myös pienempiin pelisaleihin on usein paljon matkaa, koska Suomi on asukaslukuunsa nähden harvaan asuttu maa. Moni valitseekin nykyisin pelaamisen netissä, mutta millaisia etuja nettikasinoilla on fyysisiin kasinoihin verrattuna?

Hetkessä pelaamaan

Nettikasinot tuovat pelaamisen suoraan kotiin tai minne tahansa, missä on internet-yhteys. Casino netissä mahdollistaa pelaamisen aloittamisen kenelle tahansa aikuiselle vaivatta hetkessä. Kasinolle liittyminen on tehty helpoksi karsimalla rekisteröitymisestä turhia vaiheita.

Nettikasinot tarjoavat tyypillisesti myös laajemman valikoiman pelejä kuin fyysiset kasinot, koska ne eivät ole rajoittuneet fyysiseen tilaan. Palvelinkapasiteettia on mahdollista kasvattaa edullisesti aina tarvittaessa. Fyysisen kasinon on sen sijaan usein vaikeaa kasvattaa pelisalin kokoa asiakasmäärän kasvaessa. Esimerkiksi Casino Tampere sijaitsee Nokia Arenassa, eikä hallia voi pitkään muokata kasinon ehdoilla.

Bonuksia ja etuja

Casino netissä tarjoaa usein monia bonuksia ja kampanjoita, jotka voivat tehdä pelaamisesta netissä entistä kannattavampaa. Esimerkiksi uusille pelaajille on usein tarjolla tervetuliaiskampanja, jonka myötä pääsee tuplaamaan oman pelikassansa. Bonusten avulla pelaajilla on paremmat mahdollisuudet voittaa ja/tai voittaa suurempia potteja.

Nykyisin suomalaisilla nettikasinoilla on usein tarjolla talletusbonusta ja ilmaiskierroksia. Niiden avulla pelaaja voi pelata pidempään tai suuremmilla panoksilla kuin mitä oma pelikassa normaalisti sallisi. Viime aikoina on yleistynyt myös cashback, mikä tarkoittaa, että pelaaja voi saada osan häviämistään pelirahoista takaisin pelattavaksi. Cashback kuuluu monen kasinon kanta-asiakasohjelmaan.

Muutakin kuin pelaamista

Fyysisillä kasinoilla pelaaminen sen sijaan tarjoaa sosiaalisen kokemuksen, jota nettikasinot eivät pysty täysin tarjoamaan. Fyysisissä kasinoissa voit kokea jännityksen ja tunnelman paikan päällä, keskustella muiden pelaajien kanssa silmästä silmään ja nauttia kasinon tarjoamista lisäpalveluista, kuten ravintoloista, baareista ja viihde-esityksistä. Voitot voi myös lunastaa välittömästi, toisin kuin nettikasinoilla, joissa nostoprosessi voi kestää parikin päivää.

Fyysisten kasinoiden käyttö voi toisaalta vaatia matkustamista ja niiden aukioloajat voivat olla rajoitettuja, kun taas nettikasinot ovat käytettävissä ympäri vuorokauden (live-kasinoilla voi olla kuitenkin rajoituksia). Myös pelaaminen fyysisissä kasinoissa voi tuntua joillekin ihmisille stressaavammalta, koska muut pelaajat voivat seurata heidän pelaamistaan.

Jokaiselle jotakin

Valinta nettikasinoiden ja fyysisten kasinoiden välillä riippuu siitä, mitä arvostaa pelaamiskokemuksessa. Molemmissa on omat etunsa ja haittansa, ja ne voivat tarjota erilaisia elämyksiä. Moni pelaakin molemmissa. Esimerkiksi viikonloppuisin veri voi vetää ihmisten ilmoille pelaamaan ja näkemään muita ihmisiä, kun taas arkisin netissä pelaamisen helppoutta ja vaivattomuutta ei voita mikään.

Yksi huomioon otettava seikka on myös talon edussa ja palautusprosentissa. Netissä kun palautusprosentit voivat olla huomattavasti suuremmat. Mitä suurempi palautusprosentti, sitä todennäköisemmin pelaaja voi voittaa. Voittojaan optimoivan pelaajan voikin olla viisasta valita pelipaikakseen nettikasinon. Ei ole harvinaista, että nettikasinon pelissä palautusprosentti on jopa 97 %.

Kun huomioidaan suurempi palautusprosentti ja pelaajan saamat bonukset ja muut edut, casino netissä on monen pelaajan mielestä fyysisiä kasinoita parempi vaihtoehto. Todennäköisesti tulevaisuudessa fyysisten kasinoiden ja nettikasinoiden eroavaisuudet pienenevät, kun perinteiset kasinot digitalisoivat palvelujaan ja nettikasinot tekevät pelaamisesta sosiaalisempaa.

Categories
Articles Misc

SWEDISH ARTIST HÅKAN HELLSTRÖM – NEW FOOTBALL COACH PARODY VIDEO

Swedish musician Håkan Hellström’s new football video parodies the daily life of a football coach and makes you smile.
In his video, the singer depicts the hectic life of a footballer’s career with all the obstacles a player can face. Self-doubt, loneliness, too much supervision but also a career in slow motion, all subjects are tackled through his song and his clip.

This video clip echoes life itself, where sharing and support can help to overcome obstacles.
To take a lighter approach to everyday life, Håkan Hellström uses look-alikes of football stars such as Ronaldå, Zlaatan, Mezzi and Baeckham in this video.

Håkan Hellström about his video,
“As a football coach, understanding the impact of nutrition and music on your players’ mental state is crucial. By implementing effective strategies, you can help your players manage their emotional ups and downs throughout their career, including the end of it, and support them as they begin something new. Whether it’s incorporating music into training or providing healthy nutrition options, small changes can make a significant difference in your players’ well-being both on and off the field.”

Categories
Articles Blogs FREE! Blog Misc

Full conference programme for the upcoming Tallinn Music Week revealed

Tallinn Music Week reveals the full programme and the final set of speakers for the music industry conference, taking place in Nordic Hotel Forum next week from 12th to 13th May. The programme focuses on three main thematic tracks: Co-creation, Connected World and Sustainable Future, addressing human and AI relations, new glocal identities, digital literacy, the future of radio, music education trends, and DIY live touring.

TMW 2023 will host the kick-off of the European Commission’s Music Moves Europe Dialogue Sessions for the next four years.
The music industry programme at the conference is developed in collaboration with Music Estonia.

The conference in Nordic Hotel Forum will start on Friday, 12th May at 10 am with the opening addresses by the Minister of Culture for Estonia Heidy Purga and Director of TMW Helen Sildna. The video address will be given by Director for Culture, Creativity and Sport in the European Commission Georg Häusler.

The opening panel will discuss how the music sector looks from the policymakers’ point of view and the various ways music ecosystem actors organise their representation and seek to influence policy. Panellists include Deputy Head of the Cultural Policy Unit at the European Commission Susanne Hollmann, Deputy State Secretary of the Ministry of Culture of Latvia Uldis Zariņš, Ministerial Advisor at the Ministry of Education and Culture of Finland Kimmo Aulake, Director of Music Estonia Ave Sophia Tölpt, General Manager of Music Innovation Hub and Linecheck Dino Lupelli and the research coordinator for EMEE – European Music Exporters Exchange Virgo Sillamaa.

TMW is honoured to host the kick-off session of a 10-part dialogue series under the Music Moves Europe (MME) initiative, steered by the European Commission. The first MME dialogue will look into new conceptual ideas for the European Music Ecosystem, as developed and introduced by the research team, led by Professor Dr Carsten Winter from Hannover University of Music, Drama and Media in collaboration with Frank Kimenai from Erasmus University Rotterdam. The dialogue is carried out by the representatives of Eurosonic Noorderslag, East European Music Conference, Linecheck, MaMA, Reeperbahn Festival and TMW – the festivals and conferences that are also the founders of the new Federation of Music Conferences (FoMC) that will serve as a promotional platform for these dialogues.

The highlight keynote ‘Digital Innovation and A.I. – how will future shape the music industry?’ will be given by Linnar Viik, an Estonian information technology scientist, IT visionary and the founder of soon-to-be-opened AI-powered pop art museum PoCo.art. Agnes Chung, Senior Director AI & Search at musicube by Songtradr will deliver a speech about how to revolutionise music discovery. How can old-school star presenters future-proof themselves against the emergence of GPT hosts will be discussed between the European broadcasters and community radio makers at the panel ‘Future Radio, getting smarter every day’.

In an era of global AI, our new ‘glocal’ identities are also in transition that will be analysed by the panel of festival heads, curators and conceptualists from India to Estonia and from the US to Czech. The story of climate change, told through science and indigenous inuit artists, using music as the mechanism to reach people’s hearts and minds, will be presented by ArcticSonic.

Session on the festivals’ sustainability strategies will highlight that Tallinn holds the European Green City of Europe title in 2023. How to better include a war-torn Ukraine into European collaboration and how we all can collectively support its culture and music sector will be discussed, among others, by Co-founder and Head of Music Export Ukraine Alona Dmuskhovska. How to make a change, utilising one’s expertise and organisation will be discussed further on the panel ‘Music as a tool for positive social change’ presented by In Place of War. Diversity, equity and inclusion in music are represented at the conference by Keychange’s innovators and special Creative Labs programme.

Practical industry-focused topics range from DIY booking, navigating unfavourable contracts; getting to know the Baltic indie labels and ​​the Central and Eastern European markets to the present and the future of music and arts education and new export development approaches within niche genres. There will be a special listening session that provides an opportunity to discover the artists performing at this year’s TMW. The programme also includes more targeted, workshop-style sessions and speed meetings, networking and receptions.

The impressive line-up of the TMW 2023 conference includes Radiohead’s guitarist Ed O’Brien, Grammy-winning producer and arranger Jason Miles, CEO of Wisseloord Studios Malik Berrabah, CEO of In Place of War Ruth Daniel, Director of the Swedish Center for Digital Innovation Johan Magnusson, Executive Director at Folk Alliance International Neeta Ragoowansi, Director of Jodhpur RIFF Divya Bhatia, Deputy Director for FIP/Radio France Hervé Riesen, Head of Sales and Marketing at Flow Festival Vilja Grotenfelt, CEO of Estonian fair trade streaming platform Fairmus Reigo Ahven, and many others.

Categories
Articles Misc Outside Finland Travel

Pink Soup Fest in Vilnius Invites to Celebrate Lithuania’s National Gastro Pride 

The national pride of Lithuania’s gastro scene, cold beetroot soup,  is getting its own celebration. Pink Soup Fest will sweep over Vilnius on June 10th, inviting festivalgoers to try the most delicious variations of the dish and participate in themed entertainments.

May 4, 2023. Cold beetroot soup, a beloved staple in every Lithuanian household throughout the summer months and famous for its bright pink color, is getting a grand celebration in Vilnius, the capital of Lithuania. Pink Soup Fest will be sweeping over the city center all day long on June 10th. 

The soup, similar to the Spanish gazpacho because it is also served chilled, is the cult-favorite dish of Lithuanian cuisine. Bright in color and refreshing in taste, the dish combines unexpected ingredients like beetroot, cucumber, fresh dill, eggs, and buttermilk with a side of hot potatoes to create an unmatched flavor burst. Since it is cold, the soup is featured heavily on Lithuanian menus during the heat waves and has been seeping into pop culture as well, turning up on clothing items or in various snacks.

Vilnius’s gastro scene has skyrocketed in the past few years—the entire ecosystem was awarded real stars in the sky that symbolize a Michelin-like award, while renowned chefs offer delicacies from fresh seasonal produce and local farms. Residents and visitors of Vilnius are keen on unearthing new tastes in highly popular food courts or exploring the multicultural fusion cuisine that features Jewish, Polish, and Lithuanian nobles’ dishes and flavors from Lebanon, Japan, India, Nepal, France, and other countries. Since the cold beetroot soup is inseparable from warm season treats in Lithuania and is one of the draws for visiting travelers, the festival will, therefore, start the tradition of celebrating the beginning of the summer.

The occasion will unite the members of Vilnius community—restaurants, cafes, pubs, nightclubs, guides, businesses, performers, automotive communities, and many others. Restaurants and cafes will offer special deals on the soup, inviting festivalgoers to try unique variations of the dish. More than that, festival visitors will have the chance to bring the pink soup home scents back with them and feast their eyes on the soup-themed graffiti. One of the artistic highlights will be a mural of the pink soup by the artist Eglė Žvirblytė near Bernardine Garden in the heart of Vilnius. 

Pink craze all over town

The craziness of the fuchsia-colored dish will also reflect on the event—everyone in attendance will be asked to put on a fancy dress costume that relates to the soup, be it a beetroot, an egg, or a carton of buttermilk, and slide down the Barbakanas Bastion hill—which offers panoramic views of the Užupis, the bohemian district, and the self-proclaimed separate Republic—straight into a specially made artificial soup bowl.   

After the hill slide, the Pink Soup King or Queen will be elected, visitors will be invited to roam around food trucks offering a refreshing bowl of the dish, relax in the local park, and enjoy musical performances, while children will get the chance to try out trampolines. Since the fest aligns with Vilnius’ 700th anniversary year, visitors will have the chance to soak up the festive atmosphere and visit other cultural events.

More information: https://www.govilnius.lt/pink-soup-fest  

Categories
Articles Misc

Console Gaming Market to Gross $21.2B in Revenue in 2023, 4.3% more than Last Year

As one of the oldest and most popular forms of gaming, console gaming is set to witness a strong year in 2023, with revenues and the number of users rising to new highs.

According to data presented by SportsLens.com, the console gaming market is expected to gross $21.2bn in revenue in 2023 or 4.3% more than last year.

More than 246 Million Consoles Shipped in Five Years

While PCs remain the number one choice for serious gamers, gaming consoles continue growing their global user base. They are easy to use, simple, and cost less, which has remained one of the biggest drivers behind the entire market`s growth.

In 2019, the console gaming market grossed $15.8bn, according to Statista data. A year later, this figure jumped by 20% to over $19bn, boosted by a global surge in gaming amid COVID-19 lockdowns. However, console gaming revenues continued growing even as people returned to their usual activities following the pandemic, rising to over $20.3bn last year. 

Statista expects this figure to grow by another $870 million in 2023, showing an annual compound growth rate of 4.3%. Although revenue growth will slow down in the following years, the entire market is set to reach a $22.8bn value by 2027.

The Statista data also showed more than 246 million consoles had been shipped in the past five years, with 2021 and 2022 as record years for sales. Still, 2023 is set to witness even more impressive sales figures, with over 57 million shipped consoles. The sales volume is expected to continue growing in the following years, with the annual console shipments rising to over 60 million by 2027.

Nintendo Holds More than 50% of the Console Gaming Market

While millions of people worldwide play console gaming titles, the United States remains the single largest market for this type of gaming. In 2023, the US market is expected to gross over $7bn in revenue or one-third of this year’s total.

Far below, Japan ranked as the second-largest console gaming market with $2.3bn in revenue this year. The United Kingdom, France, and Germany follow, with $2bn, $1.3bn, and $940 million in revenue, respectively.

With over 50% market share, Nintendo is the absolute king in the console gaming segment, while its Switch became the second best-selling console of all time behind PS2. Between October and December 2022, the Japanese gaming giant shipped 8.2 million Switch consoles, bringing the total lifetime unit sales to 122.55 million.

Categories
Articles Misc

Kyllästyttääkö ainainen lenkkeily koiran kanssa – puhelimella saat pelit käyntiin hetkessä

Kaikki koiran omistajat rakastavat omaa karvaturriaan yli kaiken ja lenkkeily yhdessä on monelle mieluinen harrastus. Toisinaan voi kuitenkin tuntua, että koirasi saa lenkistä paljon sinua enemmän ja lenkkeily voi alkaa maistumaan puulta. Älypuhelimien ansiosta hätä ei ole kuitenkaan tämän näköinen. Jokaisella kulkee jatkuvasti mukanaan esimerkiksi kaikki nettikasinot, joihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://parhaatsuomicasinot.com/.

Jos lenkille lähteminen alkaa tuntua vaikealta, on hyvä keksiä tapoja, joilla lenkeistä tulee itsellekin viihdyttävämpiä. Älypuhelin on silloin helppo valinta, koko maailman viihde on vain parin painalluksen päähän. Äänikirjat, Netflix ja pelit saavat ajan kulumaan kuin siivillä samalla kun käyttää koiraansa ulkoilemassa. Suurin jännitys tulee varmasti kasinopelien tai muiden jännittävien mobiilipelien pelaamisesta.

Pelejä voi pelata suomeksi

Rahapelien pelaaminen netissä on hyvin suosittua ja myös suomalaiset ovat löytäneet nämä sivustot. Monet nettikasinot toimivat nykyisin suomen kielellä, joten enää ei tarvitse osata edes englantia pelatakseen. Tutkimukset eivät kerro, kuinka moni lenkkeilijä pelaa samalla rahapelejä, mutta tämä voi olla huomattavasti luultua suositumpaa.

Kaikki vaiheet rekisteröitymisestä pelaamiseen ja voittojen kotiuttamiseen on tarjolla suomen kielellä. Myös asiakaspalvelu toimii ainakin osan ajasta monilla kasinoilla myös suomeksi. Talletukset kasinon pelitilillekin voi tehdä kätevästi vaikka omilla pankkitunnuksillaan, joten pelaamisen aloittaminen on tehty kovin helpoksi.

Sopivia pelejä lenkille

Jos haluat pelata rahapelejä koiran kanssa ulkoillessasi, on parasta aloittaa slot-peleistä. Slot-pelejä on helppo pelata ja niissä ei vaadita monimutkaisia strategioita, mikä tekee niistä sopivia myös ulkona pelaamiseen. Slot-pelien peluuseen tarvitset vain älypuhelimesi ja nettiyhteyden.

Jos kaipaat hieman enemmän haastetta, voit kokeilla pokeria tai blackjackia, jotka vaativat enemmän taitoa. Näitä pelejä voi pelata nettikasinoilla selainpohjaisesti tai lataamalla erillisen sovelluksen älypuhelimeen. Pelaaminen onnistuu nykyisin sujuvasti myös koiran kanssa lenkkeillessä, sillä mobiililaitteiden avulla sinun ei tarvitse olla sidottuna kotikoneen äärelle.

Kolikkopelien nopea rytmi tekee niistä sopivamman lenkkeilyyn. Joudutahan jatkuvasti vilkuilemaan myös missä koirasi menee, joten hidasrytmisemmät ja paljon ajattelua vaativat pelit sopivat huonommin lenkille. Nettikasinot jakavat pelit eri kategorioihin, joten löydät pelit helposti kasinoiden peliauloista.

Nettikasinoilla on pelivalikoimissaan nykyisin monipuolisesti kaikenlaisia pelejä. Moni kasino tarjoaa myös vedonlyönnin, joten voit lyödä lenkillä ollessasi myös vetoa vaikka saman illan jääkiekko-ottelusta. Tarjolla on myös esimerkiksi raaputusarpoja, jättipottipelejä, bingoa, onnenpyörää ja live-kasinopelejä.

Vaihtoehtoisia pelejä lenkille

Netissä on tarjolla lukuisia erityyppisiä pelejä, jotka sopivat hyvin yhteen koiran kanssa ulkoilun kanssa. Yksi suosittu pelityyppi on esimerkiksi geokätköily, joka yhdistää liikunnan ja seikkailun. Geokätköilyssä pelaaja etsii GPS:n avulla kätkettyjä laatikoita tai esineitä eri paikoista ja suorittaa niitä koskevia tehtäviä.

Jos haluat kokeilla tämän tyyppistä peliä, voit aloittaa esimerkiksi Pokemon Go -pelistä. Tämä peli on yksi maailman suosituimmista ja se perustuu virtuaaliseen todellisuuteen, jossa pelaaja etsii ja kerää Pokemoneja eri paikoista. Jos et tiedä miten sitä pelataan, voit kysyä apua keneltä tahansa tuntemaltasi teiniltä, koska hän on todennäköisesti pelannut sitä joku vuosi sitten. Pelin avulla pelaaja voi löytää mielenkiintoisia paikkoja, joista ei ole ennen tiennyt, ja samalla kehittää hieman taitojaan.

Categories
Articles Misc Outside Finland Travel

Lithuania’s Instagram Hotspots: From Maximalist Cafés to Otherworldly Dunes

Lithuania is a country dense with picture-perfect landscapes and unique travel experience one would want to share with their followers. Whether it’s a restaurant in a teal greenhouse or an alien-like desert of dunes, travelers can rediscover the country by going picture-hunting.

April 18, 2023. Lithuania is a small country, but searching its name on Instagram leads to a plethora of delightful visuals popping up on the feed: from vast, white dunes reminiscent of a desert to bright pink soups against a backdrop of cobbled-street Old Town. The plethora of experiences in this Baltic gem — some natural, some man-made, some otherworldly —  guarantee that every photo will turn out fantastic.

Experiential travel is one of the key trends influencing the tourism industry in 2023, as an increasing number of tourists seek to discover a destination’s history, culture, and cuisine instead of pure leisure or material purchases. Experiences are also becoming more popular due to the increasing role of social media, which encourages people to capture and share the unique and off-the-beaten-path locations they encounter. Below are a few examples of why Lithuania is so Instagram-worthy. 

Lavish interiors for #decorinspo

Instagram is brimming with examples of luxurious restaurants and innovative architecture, but none match the authentic character of Lithuania’s cozy, eclectic, and colorful interiors. The aura of love that pervades the coffee at Augustas ir Barbora café in Vilnius — the capital city —  is reminiscent of the famous love story of the Grand Duke of Lithuania, Sigismund Augustus, and Barbora Radvilaitė, while symbolized by the cascades of pastel flowers exploding out of the forest-green ceiling. Not to mention their fresh-brewed coffee, champagne breakfasts, and stunning desserts.

Lithuanians have never been ones to shy away from quirkiness, and no spot better personifies this taste for the curious than the Klaipėda-based ToLi nuo klasikos, aptly named for its all-out rejection of restaurant norms and expectations. No visit is ever the same, as the unique menu and interior are constantly reimagined through different regions and cultural themes from around the world as part of the one-of-a-kind gastronomic theaters that take place here. Visitors can take in the sun while sitting in a jewel-like blue greenhouse, peppered with eccentric paintings, bright bouquets of flowers, and a collection of ornate chairs any vintage lover would fawn over.

Picturesque panoramas from above

There is no better way to take in the lush nature of Lithuania than from a bird’s-eye-view, where crystalline rivers, majestic hills, and green forests carve a unique mosaic into the landscape. One spot where this image can be taken looms over the Anykščiai regional park. The Treetop Walking Path rises up to 34 meters above ground, offering sweeping views of the romantic Anykščiai Pinewood, the Šventoji River, and the imposing tower tops of the St. Matthew’s Church.

Out on the Zarasai Lake Observation Bridge, visitors may take in the picturesque beauty of small islands floating on the gentle surface of lake Zarasaitis and the almost-futuristic circular walking path constructed along the coast. Walking this path lets visitors hover above the shimmering waters, providing an excellent backdrop for a springtime Instagram update.

The Sudargas Hillforts near Šakiai amazes sightseers from the heights of 5 castle mounds with a wide-open, azure view of the river Nemunas belt. J. D. Salinger’s — the author of the groundbreaking 1951 novel Catcher in the Rye — grandfather hails from Sudargas, and a small monument to him was unveiled on the hillfort complex in 2020. The enchanting sculpture – a hollow silhouette of a man – stands at the beginning of the mounds as if on the edge of a precipice. It directly references a sentence in the book: “I’m standing on the edge of some crazy cliff. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff.”

Views from a different planet

Although compact, Lithuania presents ample opportunities to sneak away in a myriad of spots that differ greatly from the rest of the region, even feeling extra-terrestrial at times. Built by the wind and sea, the Lithuanian Baltic seaside offers swathes of sandy, migrating dunes that, at first look, seem like a snapshot taken in Venus. Uninhibited views crown the vast solitary beaches in the Curonian Spit, a UNESCO-listed peninsula where nature is strictly protected. One of its most enchanting spots is Parnidis Dune in Nida. Towering at 52 meters, it is one of the highest dunes in Europe, unveiling an awe-inspiring panorama of boundless sandy beaches which blend into fragrant pine forests.

The Čepkeliai Marsh is unique and mostly unaffected by human activities, and its mystical, fog-filled atmosphere harkens back to the Dead Marshes from Lord of the Rings. The elevated bog is bordered by thick pine trees that cover most of the region, creating the impression of wetlands completely disconnected from the rest of the world. The elevated bog in the south progressively transforms into a fen with sedges, reeds, and osiers — a mysterious sight that would make anyone perusing social media do a double-take.

Categories
Articles Misc

Nintendo is the Top Gaming Company in the United States; More Popular than Electronic Arts, Epic Games or Activision Blizzard 

While the United States might have some of the largest gaming companies in the world, worth tens of billions of dollars and counting millions of users across the globe, all of them are losing the race with the Japanese Nintendo when it comes to popularity among gamers.According to data presented by SportsLens.com, Japanese Nintendo is the most known and most liked gaming company in the United States, ahead of US gaming giants Electronic Arts, Epic Games, and Activision Blizzard.

Almost Three-Quarters of US Gamers know Nintedo, and 47% Like it

According to Statista Consumer Insights Gaming & eSports Special data, Nintendo scored much higher with the gaming fans in the United States concerning popularity and awareness than any of its US competitors.Statistics show almost three-quarters of US gamers know the Japanese gaming company, while 47% also like it.

The runner-up Electronic Arts is known to 52% of surveyed gamers and liked by roughly one-third of them. Although Epic Games scored a slightly higher percentage of awareness of 53%, the North Carolina-based gaming company is liked by only 27% of respondents, putting it in third place. Rockstar Games and Activision Blizzard follow with 22% and 20% shares, respectively.

The Statista survey also revealed that the best-known gaming companies are not always the most liked, and Roblox is the perfect example.The California-based gaming company has seen the biggest gap between popularity and awareness in the US market. According to Statista, although 50% of US gamers know Roblox, only 18% of them actually like it. Among other issues, critics pointed out the lack of real content moderation, the financial exploitation of creators, and a swathe of game experiences on the service not being suited for children.

Three Nintendo Titles Among Top-Selling Games in the US

Besides ranking as the most popular gaming company in the United States, Nintendo titles are also among the top-selling video games in the US market.According to NPD Group and VG24/7 survey, Activision Blizzard`s megahit Call of Duty: Modern Warfare II was the top-selling video game in the United States in 2022 based on dollar sales. Elden Ring was in second place, followed by the sports game Madden NFL 23.Statistics show Pokémon: Scarlet/Violet was the sixth top-selling video game in the US last year. Pokémon Legends: Arceus was two places behind, while Mario Kart 8 ranked tenth on the list of top-selling gaming titles.

The full story and statistics can be found here:  https://sportslens.com/news/nintendo-is-the-top-gaming-company-in-the-united-states-more-popular-than-electronic-arts-epic-games-or-activision-blizzard/ 
Categories
Articles Misc

Kasinopelit netissä – näin voit pelata niitä ilmaiseksi

Kun kyse on kasinopeleistä, valikoimasta ei ole pulaa. Nettikasinoilta löydät kaikkea blackjackista rulettiin ja myös joitakin harvinaisempia pelejä, kuten baccaratia ja raaputusarpoja. Rakastatko kasinopelien tarjoamaa jännitystä, mutta et kuitenkaan halua tuhlata niihin kovalla työllä ansaitsemiasi rahoja? Tai ehkä olet vain utelias kokeilemaan muutamaa peliä ennen sitoutumista. Oli syysi mikä tahansa, tulet varmasti ilahtumaan siitä, että nyt on mahdollista pelata kasinopelejä ilmaiseksi verkossa! Tässä artikkelissa kerromme kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää ilmaisten kasinopelien löytämisestä ja demotilassa pelaamisesta. Kerromme myös miksi demopelaaminen ja kasinobonusten hyödyntäminen on hyvä idea. Lue siis eteenpäin ja valmistaudu nauttimaan nettikasinopelaamisen tuomasta jännityksestä räjäyttämättä pankkia!

Mistä löytää ilmaispelejä?

Paras tapa löytää ilmaisia kasinopelejä on yksinkertaisesti käyttää kasinovertailusivuja, kuten www.rahapelit-netissa.com. Näillä sivustoilla luetellaan runsaasti eri nettikasinosivustoja, jotka tarjoavat laajan valikoiman pelejä ilman rekisteröitymistä tai talletusta. Jotkut nettikasinot saattavat jopa antaa sinulle bonusrahaa pelkästä rekisteröitymisestä, joten muista tarkistaa kaikki eri tarjoukset. Muista, että kaikkia pelejä ei voi pelata ilmaiseksi näillä sivustoilla. Ne antavat sinulle kuitenkin hyvän käsityksen siitä, mitä voit odottaa, kun päätät rekisteröityä nettikasinolle ja aloittaa pelaamisen oikealla rahalla.  

Monet nettikasinot tarjoavat nyt myös mahdollisuuden kokeilla joitakin pelejään demotilassa. Tämä tarkoittaa, että voit pelata tiettyjä kasinopelejä ilmaiseksi ilman talletusta tai rekisteröitymistä sivustolle. Demo-tilassa voit tutustua sääntöihin ja pelimekaniikkaan, jotta tiedät tarkalleen, mitä odottaa, kun siirryt pelaamaan oikealla rahalla. Se on myös loistava tapa kokeilla uusia pelejä ja oppia parhaat voittostrategiat. Erityisesti jos pelaat pelejä, jotka vaativat hieman tietoa tai osaamista, tai jos haluat kokeilla jotain tiettyä strategiaa, tämä on loistava vaihtoehto. Monet pelaajat harjoittelevat esimerkiksi pokeri tai blackjack -taitojaan verkossa demotilassa ennen kuin he siirtyvät oikeisiin pelipöytiin.

Kun pelaat demotilassa, on tärkeää muistaa, että et voi voittaa oikeaa rahaa. Mutta jos tavoitteenasi on vain pitää hauskaa ja saada hieman harjoitusta, tämä on loistava vaihtoehto. Jotkut nettikasinot saattavat myös tarjota erityisiä bonuksia ja kampanjoita pelaajille, jotka pelaavat demotilassa. Jos siis päätät siirtyä lopulta pelaamaan oikealla rahalla, voit hyötyä myös näistä tarjouksista!

Pelaa ilmaiseksi kasinobonuksilla

Toinen tapa pelata kasinopelejä ilmaiseksi on hyödyntää monien nettikasinoiden tarjoamia bonuksia. Käyttämällä näitä tarjouksia voit pelata suosikkikasinopelejäsi ilmaisella pelirahalla, jolloin voit saada tuntumaa eri pelityyppeihin ja strategioihin käyttämättä lainkaan omia varoja. 

Bonukset ja kampanjat voivat auttaa sinua saamaan kaiken irti pelikokemuksestasi, ja niitä tarjotaan erityisesti uusille pelaajille. Jos sinulla on jo pelitili, voit saada kasinolta erikoistarjouksia sähköpostitse tai tekstiviestillä. Näihin tarjouksiin voi kuulua ilmaiskierroksia, talletusbonuksia, käteispalautuksia ja muita erikoiskampanjoita, jotka antavat sinulle lisävaroja kasinolla käytettäväksi. Ennen kuin rekisteröidyt kasinolle, on tärkeää tutustua bonus- ja kampanjatarjouksiin sekä niiden ehtoihin, jotta löydät sen, mikä sopii parhaiten pelityyliisi.

Jos siis haluat nauttia kaikista nettikasinopelaamisen jännityksistä käyttämättä oikeaa rahaa, sinulla on kaksi vaihtoehtoa: pelata ilmaisia kasinopelejä demotilassa tai käyttää kasinotarjouksia. Muista vain lukea jokaisen pelaamasi pelin säännöt ennen kuin siirryt pelaamaan oikealla rahalla ja hyödyntää kaikki bonukset ja kampanjat, joita nettikasinot tarjoavat pelaajilleen!

Categories
Articles Misc

7 avaintekijää, joita pohtia, kun etsit nettikasinoa

Ei ole mikään salaisuus, että nettikasinoista on tullut yhä vain suositumpia ja suositumpia. Itse asiassa Suomi on tunnettu siitä, että maassa pelataan eniten uhkapelejä koko Euroopassa. Noin 78 prosenttia suomalaisista pelaa uhkapelejä säännöllisesti, ja nettikasinot ovat suosituimpia sivustoja, joilla suomalaiset vierailevat. Kun tarjolla on niin paljon vaihtoehtoja, voi olla vaikeaa päättää, mikä kasinoista sopii parhaiten juuri sinulle. Jokaisella netticasinolla on oltava viranomaisen valvoma lisenssi ja niiden on  täytettävä tietyt vaatimukset, jotta ne voivat tarjota turvallisen pelikokemuksen. Siksi olemme koonneet listan seitsemästä tekijästä, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun etsit nettikasinoa, jolla pelata. Kun pidät nämä asiat mielessäsi, löydät varmasti tarpeisiisi sopivan kasinon.

Lisensointi ja valvonta

Yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka on otettava huomioon nettikasinoa valittaessa, on sen lisensointi ja viranomaisten valvonta. Ihannetapauksessa haluat etsiä kasinoita, joilla on hyvämaineisen viranomaisen, kuten Malta Gaming Authorityn tai UK Gambling Commissionin, lisenssi. Näin voit olla varma, että rahasi ja henkilökohtaiset tietosi ovat turvassa, sillä näiden lisenssien alla toimivien sivustojen on noudatettava hyvin tiukkoja sääntöjä.

Valitettavasti internetin maailmassa monet sivustot ovat huijauksia tai suorastaan laittomia, joten on tärkeää tehdä tutustua niihin kunnolla ennen päätöksentekoa. Muista aina lukea arvosteluja luotettavista lähteistä ja tarkista, ettei niissä nouse esiin suurempia varoitusmerkkejä, kuten valituksia huonosta asiakaspalvelusta tai maksuviiveistä.

Turvallinen verkkosivusto ja maksuvaihtoehdot

Toinen tärkeä huomioon otettava tekijä on kasinon verkkosivuston ja maksutapojen turvallisuus. Tietojesi suojaamiseksi kannattaa etsiä kasinoita, jotka käyttävät alan standardin mukaista salaustekniikkaa, kuten SSL- tai TLS-tekniikkaa. Lisäksi haluat varmistaa, että tarjolla on useita turvallisia maksutapoja, jotta voit tallettaa ja nostaa varojasi helposti tarpeen mukaan.

Pelivalikoima ja niiden laatu

Pelivalikoima ja etenkin pelien laatu ovat tekijöitä, jotka sinun on otettava huomioon, kun valitset nettikasinoa. Haluat varmasti pelata sivustolla, jolla on laaja valikoima erilaisia pelejä huippukehittäjiltä. Lisäksi pelien on oltava laadukkaita – tämä tarkoittaa, ettei niissä ole turhia viiveitä, ja että grafiikka ja ääniefektit ovat teräviä. Pelien laadun varmistaminen takaa sinulle nautinnollisen ja mukaansatempaavan pelikokemuksen, mikä on lopulta syy siihen, miksi kirjaudut nettikasinolle uudelleen ja uudelleen.

Bonukset ja palkinnot

Tärkeä huomioon otettava tekijä on myös eri kasinoiden tarjoamien bonusten ja palkkioiden valikoima. Ihannetapauksessa haluat kasinon, joka tarjoaa säännöllisiä kampanjoita, anteliaita tervetuliaisbonuksia sekä kanta-asiakasohjelmia, joissa voit ansaita pisteitä pelien pelaamisesta tai varojen tallettamisesta. Tämä auttaa pitämään pelikassasi terveenä ja kannustaa sinua samalla pelaamaan useammin.

Lisäksi on todella tärkeää tarkistaa, bonuksiin ja palkintoihin liittyvät ehdot. Usein kasinot asettavat tiettyjä vaatimuksia, jotka sinun on ensin täytettävä, jotta voit saada bonukset tai palkinnot käyttöösi. Näitä voivat olla esimerkiksi kierrätysvaatimukset, läpipeluuvaatimukset ja vähimmäistalletusmäärät.

Asiakaspalvelu

Kun valitset kasinoa, on tärkeää tarkastella millaista asiakaspalvelua se tarjoaa. Yritä löytää sivusto, joka tarjoaa reagoivaa tukea useiden kanavien kautta – puhelimitse, sähköpostitse ja live-chatin kautta – jotta kohtaamasi ongelmat tai kysymykset voidaan käsitellä mahdollisimman pikaisesti. Mikään ei ole turhauttavampaa kuin olla tekemisissä kasinon kanssa, joka ei tarjoa riittävää tukea silloin, kun sitä eniten tarvitset.

Maine ja luotettavuus

Kannattaa aina myös ottaa huomioon kasinon maine ja luotettavuus. Voit tehdä tämän tutkimalla käyttäjien arvosteluita verkossa tai lukemalla sivustosta uhkapelifoorumeilla. Näin saat käsityksen siitä, kuinka turvallinen ja luotettava kasino on, ja onko muilla pelaajilla ollut siitä myönteisiä kokemuksia. Kasino, jolla on enemmän positiivisia kuin negatiivisia arvioita, on hyvä indikaattori. Mieti myös, mikä sinulle on tärkeää; ehkä kasino on erinomainen sinulle olennaisemmilla osa-alueilla, eivätkä sen puutteet ole sinulle ongelma.

Panokset ja voitonmaksu

Lopuksi sinun kannattaa tarkastella eri kasinoiden tarjoamia panoksia ja voittoja. Mitä korkeampia panoksia ja voittoprosentteja kasino tarjoaa, sitä enemmän rahaa voit mahdollisesti voittaa siellä pelatessasi. Tämä on tärkeä tekijä, varsinkin jos olet niin kutsuttu high roller tai etsit suuria voittoja. Ota siis hieman ylimääräistä aikaa vertaillessasi eri kasinoita ja hae sellaista, joka täyttää kaikki tarpeesi.

Yhteenveto:

Kun valitset kasinoa, on otettava huomioon monenlaisia tekijöitä, kuten turvallisuus, pelivalikoima ja pelien laatu, bonukset ja palkinnot, asiakastuki, maine ja luotettavuus sekä panokset ja voitot. Viime kädessä tärkeintä on löytää sivusto, joka tarjoaa kaikki ominaisuudet, joita koet tarvitsevasi nautinnollisen pelikokemuksen saamiseksi. Tutustu kasinoihin siis kaikessa rauhassa ja varmista, että valitset hyvämaineisen kasinon, jossa on laadukkaita pelejä, jotka pitävät tietosi turvassa ja auttavat sinua voittamaan suuria summia. Onnea tykö!